Hesus, ngalan Mo’y “Ako Nga”

1
Hesus, ngalan Mo’y “Ako Nga”
Banal, mahalaga’t tunay,
Ang kailangan ko ay nasa
Lahat Mong taglay.
2
Ama Ka at Anak kapwa,
Kubli na Diyos, hayag na Diyos,
Espiritung kasama nga,
Ang nagtutustos.
3
Tabernakulo’t templo Ka,
Tahanan, k’hayagan ng Diyos;
Yaman Niya’y aking tamasa,
Makita ang Diyos.
4
Kasintaha’t Kordero Ka,
Pinatawad aking sala,
Para sa akin nagdusa,
Sa ’kin nagpala.
5
Daan Ka at karunungan,
Ayon sa Iyong kalooban,
Ako ay biniyayaan,
At ginabayan.
6
Kabanalan, kat’wiran Ka,
Kaisa’t kaayon ng Diyos,
Ako’y matuwid, banal na,
Kawangis ng Diyos.
7
Ika’y ilaw at buhay pa,
Nilulon ang kamatayan,
Ako’y binuhay, lumaya
Sa kadiliman.
8
Lakas, muling-pagkabuhay,
Winasak Mo ang libingan,
Nang ako ay magtagumpay,
May kalakasan.
9
Buhay na tubig at manna,
Tustos Kang nagpakababa,
Uhaw, gutom ko’y pawi na,
Kasarapan Ka.
10
Manggagamot at Pastol Ka,
Namatay para sa akin,
Nagmahal at nag-alaga,
At nagpagaling.
11
Saserdote Ka at Hari,
Sa Diyos ako’y dinala Mo,
Kapangyariha’y bahagi
Ko sa Iyong trono.
12
Katubusan Ka’t pag-asa,
Babaguhin ang anyo ko,
Lubos kong maihayag Ka,
Bilang wangis Mo.
13
Kap’yapaan, l’walhati Ka,
Salita, katotohanan,
Araw, tahanan, biyaya,
Bato, tanggulan.
14
Walang-hanggan ang taglay Mo,
Taas, lalim, luwang, haba!
Yaman sa kasalatan ko,
Nag-umapaw pa!