Kung pinasan ang krus

1
Kung pinasan ang krus,
Ito’y di lang dusa!
Kung dalhin mo ang krus,
T’yak mamamatay ka!
Kahulugan ng krus—
Tigil ang paghinga;
Karanasan ng krus -
Sarili’y mawala.
2
Kaligtasan ng Diyos -
Pagpapako sa krus;
Malupit na tuos,
Ganap na pagtubos.
Kristo’y di matanggap
Kung sa krus tumakas;
Kristo’y di mahayag
Kung krus di nagwakas.
3
Dulong layon ng krus -
Tupdin plano ng Diyos;
Sarili ng tao
Ang kalaban ng Diyos.
Buhay-kaluluwa
Ay dapat patayin,
Nang Diyos makagawa
Ng Kanyang naisin.