Purihin Iyong ngalan, Ama

1
Purihin Iyong ngalan, Ama,
Turo ng biyaya;
Sa kat’wiran naitaas
Ang puso sa galak.
2
Kaligtasang katibayan
Dapat papurihan
Sa makalangit na trono,
Nakatuon puso.
3
Walang hanggang magdeklara,
Yaman ng biyaya;
Sa mga makabahagi,
Sa Anak palagi.
4
Naghihintay, may pag-asa,
Bagama’t sa lupa
’Pagka’t kami’y Iyong kukunin,
Ika’y makapiling.
5
’Ming bahaging walang hanggan,
Ang Iyong kapuspusan.
Gaya ng Anak manahan,
Sa kal’walhatian.
6
Ama, sa mahal Mong ngalan,
Kami’y Iyong ingatan.
Walang takot tatahakin,
Nais Mo’y tutupdin.