Nais kong lalong matalos

1
Nais kong lalong matalos
Ang pagpapala ni Hesus;
Ang pagliligtas Niyang puspos
At ang kamatayan sa krus.
  Kristo’y aking nasa,
Lalong makilala
Pagtubos Niyang kay dakila,
Yaman Niyang aking tamasa.
2
Nais ko ring matutunan
Ang banal Niyang kalooban;
Turuan ng Espiritu,
Nang malaman ko si Kristo.
  Kristo’y aking nasa,
Lalong makilala
Pagtubos Niyang kay dakila,
Yaman Niyang aking tamasa.
3
Higit pang Kristo’y matamo
Sa Salitang punung-puno;
Ng pag-ibig, katapatan
Ng buhay at kasiyahan.
  Kristo’y aking nasa,
Lalong makilala
Pagtubos Niyang kay dakila,
Yaman Niyang aking tamasa.
4
Si Hesus nasa luklukan,
Taglay Niyang kal’walhatian,
Makita ko’ng kaharian,
Hari ng kapayapaan.
  Kristo’y aking nasa,
Lalong makilala
Pagtubos Niyang kay dakila,
Yaman Niyang aking tamasa.