Ang kumpletong kaligtasan

1
Ang kumpletong kaligtasan,
Ang bukal na nabuksan,
Mula sa tagiliran Niya,
Tungo sa bawa’t bansa.
Kaligtasang ganap, lubos!
Ang pulang umaagos. (2x)
2
O mal’walhating pahayag!
Ang sala’y napatawad
Ng agos na naglilinis
Gaya’y niebeng maputi:
Ang kumpletong kaligtasan!
O anong kagalakan. (2x)
3
Pag-ibig inaagusan
Buo kong katauhan;
Isip, damdamin, kalo’ban,
Nang laging malinisan:
Ang kumpletong kaligtasan!
Mula sa kasalanan. (2x)
4
Kristo’y buhay walang hanggan,
Sa puso ko nanahan:
Diyos naihalo sa tao,
Pagsalamuhang wasto.
Anong kaligtasan ito!
Kristo’y buhay dibino! (2x)
5
Wala na sa ’kin ang duda,
Maging lumbay, pangamba;
Walang dilim sa panalig,
Sundan Siya nang mahigpit:
O kumpletong kaligtasan!
Ganap magpakailanman! (2x)