Panginoon ay napako

1
Panginoon ay napako,
At namatay sa Kalbaryo;
Doon sa krus, Siya’y nagdugo,
Binili ang patawad ko.
  O kay dilim na Kalbaryo!
Doon si Hesus nagdugo!
O biyaya ng Kalbaryo!
Doon Niya tinubos ako!
2
Sa gitna ng kadiliman
Sa mundo Siya’y nagpaalam;
Tabing ng templo’y nahapak
Buhay banal ay nahayag.
  O kay dilim na Kalbaryo!
Doon si Hesus nagdugo!
O biyaya ng Kalbaryo!
Doon Niya tinubos ako!
3
Panginoon, paano ’to -
Nagbigay Ka ng buhay Mo,
Nagdusa Ka sa Kalbaryo
Alang-alang sa tulad ko!
  O kay dilim na Kalbaryo!
Doon si Hesus nagdugo!
O biyaya ng Kalbaryo!
Doon Niya tinubos ako!