Nab’yak, ’spiritwal na Bato

1
Nab’yak, ’spiritwal na Bato,
Walang hanggang Poon ko;
Ininom bilang ’Spiritu,
Naging kai-sa Mo ako.
’Di natitinag na Bato,
Dito kami nai-tayo;
Kai-sa Mo sa pagkatubos
’Di na kami makilos.
  Iyong halaga’y talos namin,
Lahat Mo’y para sa ’min;
Sa pag-ibig ginunita,
Yaman Mo’y tinamasa.
2
Batong subok ng marami,
Mahal ng Diyos at namin;
Maasahan, matatag pa,
Lakas Mo di hihina.
Batong buhay nanatili,
Para sa ’min pinili.
Diyos humirang, anong tibay,
’Ming walang hanggang buhay.
3
Batong pundasyon nilagak,
Ng Diyos na ’di matinag;
D’hil sa pundasyong matatag,
Aming seguridad t’yak.
Liban sa Iyo, walang iba,
Pundasyong malagay pa,
Pundasyong namukod-tangi,
Walang-hanggang lalagi.
4
Ika’y panulok na Bato,
Para sa pagtatayo;
Nagkai-sa Hentil at Hudyo,
Bilang ’sang Katawan Mo.
Pang-ibabaw na Bato ka,
Hatid Mo ay biyaya
Ika’y aming takip, glorya,
Dapat papurihan Ka.