Diyos nati’y buhay—O, Aleluya

1
Diyos nati’y buhay—O, Aleluya!
Sa loob natin, nananahan Siya!
Tikman yaman Niya,
Bahagi ko Siya.
O Pangino’n, kay sarap nga!
2
Magsama-sama—anong inam nga -
Sa ’spiritu tayo’y pamilya Niya;
Kanyang Katawan
At kahayagan.
Hesus ’ting katotohanan.
3
Ekklesia-lokal napun’an tayo,
Ikalat yaman Niya sa tanang tao;
Buhay-ekklesia
Sa bawa’t siyudad -
Atin ngang ipalaganap!