Aleluya! Nabuhay na

1
Aleluya! Nabuhay na!
Si Kristo’y umakyat na!
Tao’t anghel nagsigawan
Daig na’ng kamatayan.
Nabuhay Siya! Nabuhay Siya!
’Di na mamamatay pa!
2
Aleluya! Nabuhay na!
Ulong itinaas Siya!
Ibinigay Espiritu.
Siya ay pinatotoo
Nabuhay na! Nabuhay na!
’Ko’y inaring-mat’wid Niya.
3
Aleluya! Nabuhay na!
Kamatayan talo na!
Kristo’y pagkabuhay-muli,
Bubuhayin pinili.
Nabuhay na! Nabuhay na!
Darating na Hari Siya!