Kay Hesus araw-araw puso’y napapalapit

1
Kay Hesus araw-araw puso’y napapalapit,
Siya’y maganda’t sariwa sa umaga, nang higit,
Lalo Siya sa lahat na sa Kanya’y masasambit
Bawa’t araw Siya ay higit na kaibig-ibig.
  O hindi masayod na masaganang yaman,
Bawa’t araw Siya ay mas mahal kaysa nagdaan!
2
Nahayag sa ekklesia Kanyang kal’walhatian,
Dito ang kayamanan Niya’y aming natagpuan,
Ang espiritu nami’y binigyang kasiyahan
Bawa’t araw Siya ay mas mahal kaysa nagdaan.
3
Siya’y nasa loob namin, ’Spiritung buhay ngayon,
Sa Kanyang pagpapahid ang buhay sumusulong!
Kasama-sama ng mga banal sa pagpulong,
Sapagka’t ngayon Siya ay mas mahal kaysa noon.
4
Ginagawa ng Pangino’ng tayo’y kaisa Niya,
Para sa Kanyang pagbabawi upang makita
Ng mga tao ang yaman ni Kristo’t ekklesia,
Kaya binibigay namin ang lahat sa Kanya.