Masdan, Panginoon naghahari ngayon sa mundo!

1
Masdan, Panginoon naghahari ngayon sa mundo!
Magsaya tayo sa walang-hanggang pamumuno Niya!
Lak’san natin papuring-awit sa pagkakaisa –
Tagumpay natamo!
  Tagumpay na aleluya
Tagumpay na aleluya
Tagumpay na aleluya
Tagumpay natamo!
2
Hinagis na ang dragon, matandang ahas na d’yablo;
Wala na ang mga araw ng panlilinlang ni-ya,
Papuri ay yayanig tulad ng kulog sa mundo,
Tagumpay natamo!
3
Kaligtasan, lakas, kaharian ng Diyos dumating;
Tagapagsumbong ng kapatiran yurakan natin!
Awtoridad ni Kristo sa ekklesia ay tuntunin,
Tagumpay natamo!
4
Tagapagsumbong nadaig ng dugo ng kordero;
At paghahayag din ng salita ng patotoo;
Kalulwa’y huwag ibigin hanggang sa kamatayan
Tagumpay natamo!
5
Nguni’t pakinggan pa ang isang malakas na tinig;
Babilonia ay bagsak, bagsak – tayo ay magalak!
Lumabas tayo sa kanya, walang hanggang pagpili-
Tagumpay natamo!
6
Ina ng mga patutot, Babiloniang Dakila!
Kinapootan natin lahat ang kasamaan niya!
Dobleng hatol ng Diyos sa kanya sa ‘tin nagpasaya,
Tagumpay natamo!
7
Sa ating Diyos aleluya, gloria, kapangyarihan,
Sa babaeng masama tunay, mat’wid  ang hatol Niya,
Sa pagkasunog niya laksan awitin aleluya!
Tagumpay natamo!
8
Diyos purihin natin ngayon tinig Niya’y pumipilit,
Gaya’y  lagaslas ng mga tubig laksan ang awit;
Makapangyarihang Diyos aleluya naghahari
Tagumpay natamo!
9
Magalak at magsaya! Luwalhati ay nakita!
Sa kasal ng Kordero, asawang babae’y handa!
Ginayakan ng pinong lino, makinang, dalisay-
Tagumpay natamo!
10
Nakita ni Juan D’yablo ay nasa dagat ng apoy ,
Aleluya wala na sa ‘tin ang pangyayamot niya!
Mga banal isigaw tagumpay  kahatulan niya-
Tagumpay natamo!
11
Masdan dakilang Bagong Jerusalem bumababa!
Siya’ng paghahalong sakdal ng Tres-unong Diyos sa tao!
Diyos natapos gawain ng Nobyang handa kay Kristo-
Tagumpay natamo!
12
Tabernakulo ito ng Diyos, tahanan Niya’y tao,
Sa kanila nahayag lwalhati Niya’t kabanalan,
Pagmasdan natin “tapos na” ang Bagong Herusalem!
Tagumpay natamo!
  Aleluya, Aleluya!
Aleluya, Aleluya!
Aleluya, aleluya!
Tagumpay natamo!