Ginoo, gihandom namo

1
Ginoo, gihandom namo
Ang dalan Mo’s kasubo,
Nagtapos nga kasakitan,
Labi Kang mahal namo.
  Manluluwas, O daygon Ka!
Namatay alang namo!
Himayaon, himayaon!
Kinabuhi among naangkon!
2
Kasub-anang naagian
Walay tawong makatugkad;
Way naingnan gidagmalan,
Di maasoy ang tanan.
3
Walay tawo nga makasunod
Samtang Ikaw nagtubos;
Kay kadtong mga pag-antus
Lalum ug di masukod!
4
Gisukod kabug-at’s sala,
Kasuko, pait, tunglo;
Giluib’s tawo, gib’yaan’s Dios,
Nasayud mi’s gugma Mo!