Pagpangalagad ug Cristo

1
Pagpangalagad ug Cristo,
Pagsilbe sa Dios ug tawo,
Pagsangkap’s kadatong Cristo,
Pag-alagad tinuod.
  Pagpangalagad ug Cristo,
Pagsilbe sa Dios ug tawo,
Pagsangkap’s kadatong Cristo,
Pag-alagad tinuod.
2
Israelitas naghalad gyud
Sa sobrang abut’s yuta,
Bungang maani nato N’ya,
Dad-on ta’s pag-alagad.
3
Maghago’s yutang si Cristo,
Anihon S’yang kalan-on;
Pa’muslan hangtud moawas,
Ikapaambit’s uban.
4
Kuptan’s Cristo, magtubo ta,
Matag bahin molihok;
Modawat, moambit Niya,
Isilbe S’ya’s Lawas N’ya.
5
Pag-ambitay’g pamatuod,
Pangalagad, pagsimba,
Tanang tabang ug pagsilbe,
Tinu’d pag-alagad S’ya.