Espiritu ug di’s letra

1
Espiritu ug di’s letra,
Paagi’s Bag-ong Tugon;
Magbuhi gyung espiritu,
Apan mopatayng letra.
Alang’s Dios buhat way bili
Kon dili gikan’s sulod;
Mag-alagad di linetra,
Kondi’ sa kinabuhi.
2
Lihok di pagtudlo’s gawas,
Kondi’ sa pagdihog N’ya;
Pinaagi’s panan-awon,
Di sa sumbanan’s gawas.
Di’s tawhanong mga lagda,
Kondi’s pagbuot’s langit;
Di sa desisyon sa tawo,
Kondi’ sa paggiya N’ya.
3
Ikinabuhi si Cristo,
Di ang patayng relihiyon;
Ang ihatag buhing Cristo,
Di mga teolohiya.
Di kahibalo’s doktrina,
Kondi’ Cristo’y mensahe,
Di pagtudlo, gasa, porma,
Kondili Cristo sa Dios.
4
Di objectibong pagsimba,
Alagaran S’ya’s sulod;
Di objectibong magsangyaw,
Kondi’ ipasinati.
Di lang silbehan’s Biblia
Kondi’ sa espiritu;
Sa Espiritu, di’s unod,
Magawas, magpapuno.