Ginoo, magkokolon

1
Ginoo, magkokolon,
Ikaw magtutukod sab;
Di lang ako umulon,
Imo pa nga tukoron.
Ako di lang kolonon,
Buhi usab nga bato;
Di lamang sudlanan Mo,
Himoon sab nga templo.
2
Hinimo mi’s kolonon,
Imo nga transpormahon;
Kanimo makabaton,
Himo’ng batong mahalon,
Ug tukoron pag-usa,
Mahimo Mong Asawa,
Ug Lawas nga usa ra
Mausa, matagbaw Ka.
3
Tinguha’g gimahal Mo
Di lang bililhong bato,
Kondi’ usang matukod,
Mapuy-anang tinuod.
Malangkubon nga Cristo,
Gikin’hanglan’s Iglesia,
Aron ang kadato Mo,
Mosidlak gyud’s kasanag.
4
Tinguha Mo ma’dayag
Di’s esp’rituhanong tawo
Nga nag-iyaiya ra,
Kondi’s hiniusa gyud.
Di maka’dayag Nimo
Mga bahing nabulag,
Lawas hino’ng naangay,
Ang makahupnganan Mo.
5
Tukora, O Ginoo,
Uban’s mga balaan,
Tanan segun’s plano Mo,
Ihaum, idugtong ko.
Kasinatia’g gasa
Di ko ipasigarbo,
Alang kini’s pagtukod,
Aron mahimaya Ka.