Pagkinabuhi’s balaan

1
Pagkinabuhi’s balaan
Pagkausa’s Iglesia;
Esp’ritung nagpuyo’s sulod
Maoy nag-usa nila.
Naila’g ginganlan kinig
Pagkausa’s Esp’ritu;
Basi sa gikausahang
Pagtoo natong tanan.
2
Hamiling pagtoo nato,
Inumol gayud lamang
Ni Cristo ug’s katubsanan,
Nga bugtong ug balaan.
Ni’ni balaan nausa,
Tinuod nagkauyon,
Gikan’s usa ka pagtoo,
Nilugwa ang Iglesia.
3
Iglesia sa uniberso,
Usang panu’ndong Cristo;
Busa usa gyud makita
Sa lokal ang Iglesia;
Elemento n’ya usa ra—
Dios, Ginoo, pagtoo,
Espiritu ug bautismo,
Lawas ug paglaum sab.
4
Pagkausa sukaranan
Sa Iglesia tang tanan,
Bugtong sukaranang hangyo
Kanato’s Espiritu.
Maampingang pagkausa
Pagpalakaw’s Iglesia,
Magtukod sa ’yang ekspresyon
Pinaagi’s komunyon.
5
Tabangi ming maningkamot
Pag-amping’s pagkausa,
Pinaagi sa pagsalmot
Sa kinabuhi’s Lawas.
Aron ang gitinguha Mo
Matuman gyud sa hingpit,
Ug ang dayong tuyo sa Dios
Hingpit na gyung matapos.