Kon di pug-on ang oliva

1
Kon di pug-on ang oliva
Way lanang moguwa;
Kon di mag-agi’s pigsanan,
Parras di gyud ma-bino;
Nardo kon dili dugmokon,
Di mangalimyon.
Mahadlok ba kong mag-antus
Sa gipili’s gugma Mo.
  Matag hampak Mo
May kaayohan;
Mga butang nga gikuha
Kaugalingon Mo’y puli.
2
Kabliton bang kasingkasing,
’Tugtog’s awit Mo?
Tungod ba kay patahumon,
Kin’hanglan Mong sakiton?
Di mahadlok’s kawalad-on,
Kon danihon Mo;
Bug-os kong motahan Nimo,
Makita lang gugma Mo.
3
Naulaw kay gihikaw ko
Ang kaugalingon;
Gisapsap tuod’s gugma Mo,
Apan napugos lang ko.
Segun’s gusto Mo, Ginoo,
Buhat kanako;
Ayaw tagdang pagbati ko,
Buhat lang sa gusto Mo.
4
Kon lahi tag hunahuna,
Imo’y tumana,
Kon kalipay Mo, kagu’l ko,
Mosugot gihapon ko.
Tinguha kong malipay Ka,
Bisag mag-antus;
Malipay’g mahimaya Ka,
Agwantahon ko ang krus.
5
Magdayeg Nimo bisan luha
Mosagol’s awit.
Nagkatam-is man Ka, busa
Daygon ko’s tibu’k adlaw.
Labi pa Kang nibililhon
Labaw sa tanan;
Motubo Ka, mokunhod ko,
Kini ray pag-ampo ko.