Hayagi, Kahayag

1
Hayagi, Kahayag,
Dulom’s sala wad-a,
Mugnai’g adlawan,
Sa sulod hayagan!
  O labaw nga Kahayag,
Magpuyo Ka’s kalag;
Kasubo Imong wad-on,
Sa kalipay pun-on.
2
Dayon, O Kalipay!
Wad-a ang kasubo,
Hatagi’s kalinaw,
Kalipay ko Ikaw!
3
Buboi, Kinabuhi,
Lamyang kamatayon;
Pukawa’s sulod ko
Ang kinabuhi Mo.
4
Gugma, moagay Ka,
Batoki ang sala,
Sulod ko bag-oha;
Gugma, moagay Ka.
5
Kanaug, O Langit,
Gisia nang tabil;
Taposang kasamok;
Kanaug, O Langit!
6
Balik na, Ginoo!
Himoa na ako
Nga puy-anan Nimo;
Balik na, Ginoo!