Kon nasabligan na’s dugo

1
Kon nasabligan na’s dugo,
Naa gyud ang pagdihog;
Kita sa Dios makatandog,
May pakig-ambitay gyud.
2
Dugo, simbolo’s pagtubos,
Naghinlo’s tanang sala;
Dihog, simbolo’s Esp’ritu,
Nagdala’s Dios ngadto’s tawo.
3
Dugo, namulong’s buhat’s Dios,
Dihog, kon unsa Siya;
Sa buhat ug Persona N’ya,
Nasagol ang Dios nato.
4
Sa dugo sa katubsanan,
Sa sambog nahinloan;
Sa dihog sa Espiritu,
Ang Dios napahimuslan.
5
Nakuptang pagkausa’s Dios,
Sa paghinlo’g pagdihog;
Ang Dios hingpit nga naato,
Tungod’s dihog ug dugo.
6
Sa pagtoo angkonon ta
Ang paghinlo sa dugo;
Ug ang pagdihog sugton ta,
Makalakaw uban’s Dios.
7
Dios maghayag, masayud ta,
Masinating Dios, gugma,
Magtubo’s kinabuhi’s Dios,
Magmatuod’s gahum N’ya.