Adlaw’s pagkamatarung Ka

1
Adlaw’s pagkamatarung Ka,
Silaw makaayo;
Nagdala sa kadato Mo
Kasanag’s nawong Mo.
2
Malomong kaluoy sa Dios
Nagsugong maghayag,
Kanilang naa’s kangitngit,
Magwa’s kamatayon.
3
Buntag Ka nga way panganud,
Naghayag Ka namo;
Kami ang sagbut nga linghod,
Nabuhi’s silaw Mo.
4
Hiligugmaong silaw Mo,
Hayag nagkakusog;
Sa sulod namo nagdan-ag
Hangtud’s kaudtohon.
5
Naghayag sa kalisdanan,
Init human’s ulan;
Sa kaluoy ug gugma Mo,
Naghayag gihapon.
6
Bitoon Ka’s Kabugason,
Ganti alang namo,
Sa kangitngit maghayag Ka
Sa tanang nahigugma.
7
Pahigugmaa’s kahayag,
Makakita’s layo;
Magtukaw, maghulat Nimo,
Bitoon’s Kabugason.