O dad-a kami sa krus ni Jesus

1
O dad-a kami sa krus ni Jesus,
Ug palaluma;
Ang kamatayon ug kinabuhi,
Mag-uban gayud.
Agay palaluma,
Pagbuhat kanamo;
Hangtud pagkatawo,
Hingpit na nga mabag-o!
2
Pahaboga sa kinabuhi Mo,
Kay ubos kami.
Makapahabog Ka pa kanamo—
Pahaboga mi.
Ampo adlaw-adlaw—
Transpormahon kami—
Labing modato pa,
Agay’s kinabuhi Mo.
3
Ginoo nagtubo’s sulod namo,
Sa adlaw-adlaw.
Agayang pagkinabuhi namo—
M’oy paagi Mo.
Magtubo ka unta
Namo adlaw-adlaw.
Di igong masayud,
Patuboon Ka gayud.
4
Si Cristo atong pagkinabuhi,
Praktikal gayud:
Bisan unsa ug tanan nga butang—
S’ya naa’s tanan.
S’ya ikinabuhi,
Sa tanang paagi.
Tawga ang ngalan N’ya,
Sa tanan mo tugyani.
5
Si Jesus ang ato nga Persona,
Nia’s sulod ta.
S’yang gana, tinagdan, ug lihok ta;
O kahimaya!
Persona Ka namo,
Magbalay sa sulod.
Sa tanang paagi,
Matag adlaw, Ginoo.
6
Nakita natong tanan ang agay
Diha’s iglesia.
Mas lalum, habog, S’yang kinabuhi
Magtubo kita.
Karon ang iglesia,
Mao ra si Cristo.
Wad-ong kaugalingon,
Ang Lawas patuboon.
7
Makitang pagtukod sa iglesia,
Ning paagiha:
Si Cristo atong sination gyud—
Bugtong paagi.
Tukora na kami,
Sa among pagtubo,
Mga tawo unta mi
Sa bag-ong Jerusalem.
8
Di madugay balikan ni Jesus,
Pangasaw-onon.
Nangandam kitang tanan’s iglesia,
Nga mahimaya.
Baliki na kami,
Ampo namo karon.
Daygon Ka sa dayon,
O baliki na kami!