Paduola ko sa krus

1
Paduola ko sa krus,
Didto may tuboran,
Way bayad nga moayo,
Gikan sa Calvario.
  Diha’s krus, diha’s krus,
Naang himaya ko;
Kalag nga ’yang gitubos
Di gyud mabulag’s krus.
2
Duol sa krus, kalag ko
Napalgan’s gugma Mo;
Gihayagan ko didto’s
Bito’n’s Kabugason.
3
Duol’s krus, Cordero’s Dios,
Pakit-a’s hitabo;
Palakwa adlaw-adlaw
Diha’s landong sa krus.
4
Duol’s krus magtukaw ko,
Mosalig, molaum,
Hangtud nawong N’ya makita,
Ig-uban S’ya’s dayon.