Ang sa ating umiibig

  Ang sa ating umiibig,
Nang may awa’t biyaya;
Inihandog ang Sarili
Nang tayo’y matubos Niya
Kaharian at l’walhati
Lakas pawing sa Kanya.