Sa tubig ako’y nalibing

  Sa tubig ako’y nalibing,
Namatay nang kaisa ni Kristo;
Mundo’y di makahahabol,
Ang lakas Niya ay natapos dito.
Nabuhay kay Kristo rin,
Sa Kanya ako ay namumuhay;
Ngayon ang Espiritu’y nagtustos,
Buhay, lakas sa akin ibinigay.