Pangino’n magsalita Ka

1
Pangino’n magsalita Ka
Butong tuyo nasa lupa;
Nakakalat sa libingan,
Magsalita’t hingahan.
2
Hingahan Mo O Pangino’n,
Tuyong buto ay ibangon;
Lisanin ang kamatayan
Iyong sabihan, hingahan.
3
Pangino’n magsalita Ka,
Bayan buhaying tanan nga,
Maging hukbo, makibaka
Hipan ng Iyong hininga.
4
Pangino’n magsalita Ka,
Nang bayan Mo’y magkaisa,
Awtoridad, pangunguna
Hindi magkakaiba.
5
Panginoon, Iyong hingahan,
Pagkaisahin Iyong bayan,
Upang maging Iyong tahanan,
Magsalita’t hingahan.
6
Magsalita’t ako’y hipan,
Mapabalik sa Katawan,
Hindi na magmatigas pa
Ngayon ako’y hipan na!
7
Magsalita’t ako’y hipan,
Kasamang banal lalaban,
Nang ma’tayo tahanan Mo,
Ngayo’y hipan Mo ako.