Purihin Ka sa Iyong plano

1
Purihin Ka sa Iyong plano,
Kami’y maging tahanan Mo;
Sa amin Ika’y manahan,
Nang kami’y Iyong mapunuan.
2
Nilikhang may larawan Mo,
Taglay pa awtoridad Mo;
Ngunit kami’y yaring luwad,
Di-taglay ang dibinidad.
3
Tinanggap Ka bilang buhay,
Likas Mo’t biyaya’y taglay;
Sa Iyo’y naihalo kami,
Hayag Kat’wang mal’walhati.
4
Buhay Mo sa ’min lumagos.
Sa bawat bahagi’y tapos;
Kami ang magiging perlas,
Kawangis Mo kami’y hiyas.
5
Subalit aming natanto,
’Di ito gawa ng tao;
Materyales pagtatayo
Ng mal’walhating bahay Mo.
6
Poon, kami’y tanggapin Mo,
Sa marunong na kamay Mo;
Baliin, sa Iyo’y itayo,
Mapaayon sa buhay Mo.
7
Tanang natural baliin,
Kataka-taka’y tuusin;
Nang ’di kami magsarili,
Mga banal kai-sang lagi.
8
Maging I-yong kasintahan,
Kasama Mo sa tahanan;
Iyong pag-ibig tinamasa,
Ikaw ri’y mabigyang-siya.