Espiritu at Salita

1
Espiritu at Salita
Ay kapwa si Kristo Mismo;
Ang salitang sinabi Niya
Ay buhay at espiritu.
2
Sa panlabas taglay Biblia,
Sa loob Espiritu nga;
Mga kaloob dakila,
Ng Diyos ating matamasa.
3
Salita hayag ’Spiritu,
Espiritu’ng real’dad nga;
Dal’wang aspekto ng isa,
At di dapat hiwalay nga.
4
Biblia’y naging buhay sa iyo,
Sa tanglaw ng Espiritu;
Kung dalawa’y magkalayo,
Sa isip lang pagkatanto.
5
Salita’y naging ’Spiritu,
Pag sa ’spiritu hinipo;
Hayag sa ’tin Espiritu
Buhay sa iba’y magtungo.
6
Sanayin ang espiritu,
Biblia ng Diyos ay tanggapin;
Pag pinalaya’ng ’Spiritu,
Ang dal’wa’y isa sa atin.
7
Nawa sa ’kin Iyong Salita,
Maging ’Spiritu’t buhay nga;
’Spiritu Mo sa Salita,
Kahayagan kong tunay nga.