Uhaw sa lupang tigang ng Babilonia

1
Uhaw sa lupang tigang ng Babilonia,
Wala akong masumpungang si-ya;
Nguni’t nang napunta sa ekklesia lokal,
Akin ding natagpuan ang bukal.
  Umiinom sa bukal ng buhay,
Ako’y masaya, puso ko’y may si-ya;
Umiinom sa bukal ng buhay,
O panustos na kahanga-hanga!
2
Tubig buhay kay tamis mula sa trono,
Umaagos sa kalooban ko;
Bukal na nagpatid ng uhaw nakita,
May sariwang buhay at sagana.
3
Bakit di magpulong sa ekklesia lokal?
Dito’y tuloy ang daloy ng bukal.
Kayo’y dadalhin ng Pastol sa ekklesia,
’Spiritu ninyo’y mabigyang si-ya.