Kasaysayang matamis at marilag

1
Kasaysayang matamis at marilag,
Isinugo ng Diyos bugtong Niyang Anak;
Mula sa langit at sa krus namatay,
Tinubos kami’t pinasok sa buhay.
  Purihin! Purihin!
Natupad gawain.
Sa Kanya’y salamat.
Biyayang kay lawak.
L’walhati kay Hesus na Manunubos!
Awitan si Hesus ng pusong taos.
2
Kasaysayang kamangha-mangha ito,
Hiling ng luklukan, nagtugo’y dugo.
Kahatulan, Anak ng Diyos pumasan,
Diyos at tao kapwa nga nasiyahan.
  Purihin! Purihin!
Natupad gawain.
Sa Kanya’y salamat.
Biyayang kay lawak.
L’walhati kay Hesus na Manunubos!
Awitan si Hesus ng pusong taos.
3
Niluklok sa trono, niluwalhati,
Pinarangalan Siya, ngalan binunyi!
Ang Tagapagligtas pinatunayan.
Karapat-dapat nating papurihan.
  Purihin! Purihin!
Natupad gawain.
Sa Kanya’y salamat.
Biyayang kay lawak.
L’walhati kay Hesus na Manunubos!
Awitan si Hesus ng pusong taos.