Nausa’s kamatayon Mo

1
Nausa’s kamatayon Mo
Sa pagpabautismo;
Sa kal’oy’g grasya padaygi’s
Bili’s pagkausa.
2
Nausa’s kamatayon Mo,
Usa sab ug lubong;
Patay na gyud mi sa sala,
Gawas na’s ’yang gahum.
3
Nausa’s kamatayon Mo,
Usa sab ug lubong;
Sa kalibutan nibiya,
Di ulipon’s yawa.
4
Nabanhaw sab uban Nimo,
Gawas’ kamatayon,
Pagkabal’an bunga karon,
Kinabuhing bag-o.
5
Gibautismohan’s ngalan Mo,
Di na’s kaugalingon;
Ikinabuhi, sundon Ka,
Kanimo mausa.