Alang sa kaaway mo-“Dili”

1
Alang sa kaaway mo-“Dili”
Ug sa Amahan “Oo,”
Aron Iyang tambag, plano
Hingpit gyud nga mahuman;
Sa pagsugot ko’s sugo Mo,
Hatagi’s kagahum Mo,
Sa pagtuman sa plano Mo,
Gamhi ako, Ginoo.
2
Alang sa kaaway mo-“Dili”
Ug sa Amahan “Oo”;
Kini gyud ang akong harong,
Iya kong bulahanon.
Basig sa akong pagsugot,
Si Satanas modaut,
Busa kaloy-i, Ginoo,
Sa pagsugot’s sugo Mo.
3
Alang sa kaaway mo-“Dili”
Ug sa Amahan “Oo”;
Sa hingpit ako mosugot,
Bisan pa ug mag-antus.
L’wason, ampingan’s Ginoo,
Sa pagsunod ko Niya,
Way pagsulayng makaulang,
Bisan kaawayng tanan.