Ampo nga makig-ambit N’ya

1
Ampo nga makig-ambit N’ya,
Diha sa espiritu;
Maminaw sa ’yang presensya,
Maghulat sa dapit N’ya.
  Ampo nga makig-ambit N’ya,
Diha sa espiritu;
Maminaw sa ’yang presensya,
Maghulat sa dapit N’ya.
2
Ampo nga makig-ambit N’ya,
Binuksan ang sulod ko,
Uban’s nawong nga way taptap,
Putli, lunsay, tinuod.
3
Ampo nga makig-ambit N’ya,
Mangita N’ya’s pagtoo;
Magtandog N’yang Espiritu,
Matahurong mosalig.
4
Ampo nga makig-ambit N’ya,
Wa gyuy pagmaomao;
Mangayo suma’s esp’ritu,
Sa pagbati sa sulod.
5
Ampo nga makig-ambit N’ya,
Maminaw gyud ni Jesus;
Magtagad’s mga tuyo N’ya,
Sa sulod mouyon N’ya.
6
Ampo nga makig-ambit N’ya,
Ligoon sa nawong N’ya;
Suropan sa katahum N’ya,
Magsidlak’s kaayo N’ya.