Nagtigum mi, Ginoo

1
Nagtigum mi, Ginoo,
Naghiusa’s pag-ampo;
Mga sacerdote Mo,
Naghulat karon Nimo.
  Usa dinhing nag-ampo,
Nagtandog’s labing ma’yo,
Espiritu masagol,
Iglesia Mo matukod.
2
Sacerdoteng tinuod,
Mobati’s pagbuot Mo,
Mag-alagad Kanimo,
Magtuman’s Imong plano.
3
Labing balaan sudlon,
Trono’s grasya tandogon,
Pagbati’s su’d i-ampo,
Subay sa Espiritu.
4
Gikan’s trono’s grasya Mo
Suba’s grasya mogula;
Maglunhaw’s espiritu,
Tabang’s kinahanglan ko.
5
Pag-ampo unta namo,
Pahayag’s Espiritu,
Dili’s among tinguha,
Kondi’ suma’s Imoha.
6
Bisa’g daghan ang buhat,
Kinahanglan i-ampo;
Apan palabihon ko
Mahimong sandayong Mo.
7
Pamation Mo unta,
Buhing tubig ihatag;
Kon tagbawon’s grasya Mo,
Maila nang buhat Mo.