Manluluwas ko naggiya

1
Manluluwas ko naggiya,
Unsa pay pangayoon?
Magduda pa ba’s kaluoy,
Nga nagg’ya’s tibu’k panaw?
Kalinaw, diosnong paglipay,
Mopuyo N’ya’s pagtoo!,
Kay bisan unsang dangatan,
Tanan ayohon man N’ya,
Kay bisan unsang dangatan,
Tanan ayohon man N’ya.
2
Manluluwas ko naggiya,
Nagdasig nako’s dalan,
Sa pagsuway hatagan’s grasya,
Buhing tinapay sangkap.
Maluya usahay’s lakaw,
Kalag uhawon gayud,
Tan-awa sa unahan ta,
May tubod sa kalipay.
Tan-awa sa unahan ta,
May tubod sa kalipay.
3
Manluluwas ko naggiya,
Kahupong sa grasya N’ya,
Hingpit nga pahuway gisaad
Sa sabakan’s Amahan.
Espiritu kon sul-oban’s
Eternidad, molupad,
Awit ko’s way katapusan:
S’ya nagg’ya’s tibu’k panaw,
Awit ko’s way katapusan:
S’ya nagg’ya’s tibu’k panaw.