Padaygi’s Kaugalingon

1
Padaygi’s Kaugalingon,
Aron unod maila;
Grasya Mo pabuhata,
Aron maghinulsol ko.
Tinguha kong modaug,
Apan luya gyud ka’yo;
Di ’kabiya’s dautan,
Di ’kahimo’s maayo.
2
Gusto ko S’ya sa sulod,
Gawi ko makalagot;
Bisan bu’t, di mausab,
Nagapos gyung tinuod!
Sa sugo N’ya nakita
Ako nagapos’ sala;
Bisan bu’t makagawas,
Wala may makaluwas.
3
Sigeng katumba’g bangon,
Kapila na maghukom;
Gusto untang modaug,
Pakyas ko kay misibog.
Nahalin na sa sala,
Kusog ko nangawala;
Sa unod way maayo,
Masal-anon kaayo.
4
Nailang kaugalingon,
Way mahimo, giangkon;
Taras ko lain gayud,
Kinabuhi sab dunot.
Way salig’s kaugalingon,
Sa unodnon bang kusog;
Pagsalig, paglaum ko,
Naa tanan Kanimo.
5
Patyon unta ko sa Krus,
Aron Cristo saligan;
Pun-on unta’s Esp’ritu,
Aron S’ya magamit ko.
Patyon’s ’yang kamatayon,
Unta sa magkalalum;
Kaugalingon malaglag,
Magpuno S’ya sa kalag.
6
Kapait’s kahimtang ko!
Kinsay magluwas nako,
Gikan ning kamatayon,
Sa kadaugang dayon?
Dugo N’ya giula na,
S’yay pagkabalaan ko;
Kinabuhi gidawat,
Cristo way sukod—pahat.
7
Hingpit nagahin karon,
Nagsugot sa ’yang pulong;
Di na gyud ko maulaw
Moduol sa Ginoo.
Ning kinabuhing labaw!
Grasyang hatag’s pagtoo,
Daygon, gidungog Niya
Ampo kong mahigawas.