Amahang Dios, pagtan-aw’s kabuhatan

1
Amahang Dios, pagtan-aw’s kabuhatan,
Mga katingad-an’s langit, yuta,
Di maisip dagko ug gagmayng butang,
Nagpadayag nga Ikaw gamhanan.
  Mag-awit ko sa pagdayeg Nimo,
Kahibudngan! Labing dako!
Mag-awit ko hangtud’s eternidad,
Kahibudngan! Labing dako!
2
Napa’muslan grasya sa kaluwasan,
Sa Anak nga Imong gipadala,
Aron mahimong kabuhatang bag-o,
Magpadayag sa kinabuhi Mo.
3
Sa iglesia bulahang nag-ambitan,
Ang minilyong may kinabuhi Mo,
Gitukod Mo nga Imong puloy-anan,
Magpadayag’s Imong kahupnganan.
4
Nagpaabot kami sa katumanan,
Bag-ong Jerusalem mag-ambitan,
Yuta’g langit, tanang butang mabag-o,
Ikaw sa tanan madayag didto.