O Ginoo, sa talad Mo nanambong

1
O Ginoo, sa talad Mo nanambong,
Nakita ang tinapay ug kopa;
Daygon Ka kay kalan-ong mapa’muslan
Sa mga tawo sa daghang paagi.
  Unang Chorus:
Busa mag-awit mi’s pagdayeg Nimo,
Pagkagamay gayud Nimo!
Ug kan-on Ka hangtud’s eternidad;
Pagkagamay gayud Nimo!
2
Sa pag-anhi Nimo sa kalibutan,
Kinabuhi Mo untay isangkap;
Apan ang tawo nagsalig’s pagtulon-an,
Busa way kadatong napa’muslan.
  Ikaduhang Chorus:
Ang kinahanglan pagkaon ra N’ya;
Kahibulongan gyud Siya!
Ug sa pagkaon maulian ta,
Sa sulod ta magtubo S’ya.
3
Wala Ka moanhi aron maghari
Nga magdumala namo sa gawas.
Apan kalan-on Ikaw nga nianhi,
Magtagbaw aron mabuhi kami.
(Unang chorus)
4
Sa kadako Mo ug himaya, daygon,
Sa gahum Mo ug pagkahalangdon;
Apan labaw kaming magpasalamat
Nigamay Ka nga among makaon.
(Unang chorus)