Esensya ng kaharian

1
Esensya ng kaharian,
Buhay nasa pamahala'n
Ng dibinong kalikasan
Kristo'y lubos maranasan.
2
Gayong buhay kaharian
'Spiritu'y may karukhaan,
Puso'y nagsisi't maamo,
Diyos Mismo nais matamo.
3
Mga anak ng Di-yos nga,
Kapayapaa'y ginawa
Dah'l sa katwiran nagbata;
Walang pagsisi't may saya.
4
Asin kitlin kasamaan,
Ilaw sinag sa karimlan;
Puso't pagkilos ay wasto
May pag-ibig na totoo!
5
Di sarili l'walhatiin,
Kaharian idalangin;
Sa Diyos lubos umaasa,
Kaharian inuuna.
6
Sa sarili'y mahigpit nga,
Sa iba nama'y may b'yaya;
Sa Diyos laging naki'tuos,
Laging sundin layon ng Diyos.
7
Dyablo'y di bibigyang-puwang,
Ni mundo, ni kasalanan;
Kundi mamahala'y langit
Awtoridad ng Diyos 'kamit.
8
Buhay nagpasukong lubos
Dah'l sa kapangyar'han ng Diyos;
Pinadali pagbalik Niya,
Kaharia'y mapakita.