Sumilay ang kaamuan

1
Sumilay ang kaamuan,
Ng dibinong kalikasan,
Sa landas na nag-isa Ka,
Nagliwanag ng pagsinta.
2
O sino nga ang gaya Mo
Maliwanag at maamo?
Katulad Mong mapagtiyaga
Hirap dinanas sa lupa?
3
Sino ang mapagkumbaba
At nagtiis ng pagdusta
Gaya Mong tiniis, dusta?
Anong amo, anong baba!
4
Kamatayan Iyong binata,
Nang may sala mapalaya
'Pinahayag Iyong pagsinta,
Kasama ng dugo'y awa.
5
Pangino'ng kamangha-mangha,
Mapawangis sa Iyo nawa,
Matuto sa kababaan
Sundan, tahakin Iyong daan.