Hindi dapat limitahan

1
Hindi dapat limitahan,
Ang katotohanan
Ng 'ting sekta't kaisipan -
May hangga't magaspang.
Higit na katotohanan
Sa 'tin binubuksan.
At liwanag ng salita
Kaya may pag-asa.
2
Ang orakulo ng langit,
Tinalian pilit
Ng 'purol ng pang-unawa
Pangahas na aba!
Di maal'mang sansinukob
Dagat di nalibot
Ilaw, katotohanan Niya
Buksan sa salita.
3
Ninuno'y tinahak dilim
Sa unang hakbangin;
Hanggang liwayway tumanghal,
Sa araw na sakdal;
O araw na mal'walhati
Silay Mo titindi,
Liwanag, katotohanan
Sa 'min binubuksan.
4
Dinaanan ang libis at
Tayo ay paakyat
'Ting tingnan sa mataas,
Panahong lumipas;
Higit na klaro ang hangin,
Dah'l paakyat pa rin
Higit na katotohanan
Sa atin bubuksan.
5
O Ama, Anak, 'Spiritu,
Palawakin puso—
Maunawa pag-ibig Mo
Ng bawa't Kristiyano;
Na sa 'mi'y mas itanglaw nga
Ilaw ang Salita,
Maging ang katotohanan
Higit Mong bubuksan.