May ngalan kay Hesus 'binigay

1
May ngalan kay Hesus 'binigay,
Nang pag-ibig Niya'y masaysay
Sabi nito, Siya'y kapatid ko
Emmanuel, ang ngalang ito.
Anghel sa Kanya'y nagsisamba
Taong nanahan sa lupa;
Magpakailanman Diyos-Tao Siya,
Emmanuel na sinisinta.
2
Pangalang mahalagang higit,
Puso namin napaibig.
Ngalan sa ibabaw ng lahat
Hesus pangalang marilag.
Sabi nito Manliligtas Siya,
Mula sa sakit at sala
Pangalang Hesus ay mahal ko
'Pagka't niligtas Niya ako.
3
Pangalang Hesus ating sinta
Ngalang Kristo'y mas higit pa;
Pagka't Siya'y nanahan sa atin.
Lumang puso ay baguhin
Kapuspusan ng Espiritu
Sinasalaysay rin nito;
Pahiran Mo rin ako, Kristo
Puspusan ng Espiritu.