Nais ng Diyos ang lahat Niya

1
Nais ng Diyos ang lahat Niya
Maging tustos ko;
Kailangan ko'y makamtan sa
Espiritu.
Yaman ng Ama at Anak
Sa Espiritu;
Gamit ko'y espiritu nang
Siya'y mahipo.
2
Kapuspusan ng pagka-Diyos
Nasa akin na;
Hipuin sa espiritu,
Matamo Siya.
3
Linaw ng isip kailangan
Diyos makilanlan;
Kung 'spiritu'y di gamitin
Di mas'yahan.
4
Espiritu'y gamitin sa
Pananalangin;
Pagbabasa ng Bibliya
Kailangan din.
5
Kung salita'y babasahin
Diyos ay hipuin;
Kung 'spiritu'y di gamitin,
Patay pa rin.
6
Anong yaman at l'walhati,
Kaugnay ang Diyos!
Kanyang pinakamabuti,
Aking lubos.