Nang Ama'y di pa kilala

1
Nang Ama'y di pa kilala,
Ama'y nasa Iyo sa lupa;
Kung Siya'y nais makilala,
Panginoon, kilanlin Ka.
2
Nguni't no'ng nasa lupa Ka,
Kilala Ka ng iilan,
Pinagdagsaan ng madla,
Di Ka nahipo, nakamtan.
3
Ngayon Ika'y Espiritu,
Noon, nang Ama'y nasa Iyo,
Ama'y nakilala sa Iyo,
Ikaw naman sa 'Spiritu.
4
Hindi Ka na dating laman,
Na napagal sa paglibot;
Sa 'spiritu ko'y tumahan,
Sa 'kin Iyong tustos umabot.
5
No'ng tinawag Kang ang Ama,
Ngayo'y Espiritu Santo,
Siya'y Ikaw sa ibang porma,
Nang sa 'ki'y makatahan Ka.
6
Dahil sa 'Spiritu Santo,
Iyong l'walhati, kalooban,
Diwa't buhay, nalaman ko,
Mahiwagang kalikasan.
7
Purihin Ka ng puso ko,
Ikaw ang katotohanan,
Walang matalik kaysa Iyo,
Walang kaibig-ibig man.