Ika'y Anak walang-hanggan

1
Ika'y Anak walang-hanggan,
Panlahat ang kamatayan,
Kaisang espiritu Mo
At buhay aking natamo.
Kaisa sa Anak sinta,
Tagapagmana ng Ama,
Ako'y naging bahagi Mo,
Tahanan ng Espiritu.
2
Kaisa Mo, Anak-tao,
Bahagi ng Katawan Mo,
Sa pagsilang Mo'y kasabay,
Kalakip sa paglalakbay.
Pinahiran, kaisa Mo
Tumanggap ng Espiritu,
Bawa't oras, bawa't araw,
Kasama Mong gumagawa.
3
Itinakwil na Anak Ka,
Hinatulan, isinumpa,
Kamatayang kalakip Mo,
Hades at sala'y tinalo.
Sa pagkabuhay kai-sa Mo,
Kamatayan Iyong tinalo;
Namuhay sa kabaguhan
Namunga ng katuwiran.
4
Kai-sa, Anak na umakyat,
Sa trono'y higit sa lahat,
Taglay Mong kapangyarihan
Ay akin ding katayuan.
Kai-sa, Anak na babalik,
Sa l'walhati at paglapit
Ng Iyong mahal na presensiya,
Magpakailanman kaisa.