Kay laking pagbabago sa aking buhay

1
Kay laking pagbabago sa aking buhay,
Nang si Kristo ay tanggapin!
Lumigaya ang pusong dati'y may lumbay,
Nang si Kristo ay tanggapin!
  Nang si Kristo ay tanggapin!
Nang si Kristo ay tanggapin!
Galak ng puso'y nag-umapaw sa akin,
Nang Siya ay aking tanggapin!
2
Hindi na muling malilihis ng landas,
Nang si Kristo ay tanggapin!
Sa mga kasalanan ko ay naligtas,
Nang si Kristo ay tanggapin!
  Nang si Kristo ay tanggapin!
Nang si Kristo ay tanggapin!
Galak ng puso'y nag-umapaw sa akin,
Nang Siya ay aking tanggapin!
3
Nagkaro'n ng saysay ang hungkag kong buhay,
Nang si Kristo ay tanggapin!
Makamundong saya'y nawalan ng kulay,
Nang si Kristo ay tanggapin!
  Nang si Kristo ay tanggapin!
Nang si Kristo ay tanggapin!
Galak ng puso'y nag-umapaw sa akin,
Nang Siya ay aking tanggapin!
4
Kabalisahan ng buhay ko'y nawala,
Nang si Kristo ay tanggapin!
Kasiyahan ko'y matamis Niyang presensiya,
Nang si Kristo ay tanggapin!
  Nang si Kristo ay tanggapin!
Nang si Kristo ay tanggapin!
Galak ng puso'y nag-umapaw sa akin,
Nang Siya ay aking tanggapin!
5
Iniwan ko ang lumang gawi ng buhay,
Nang si Kristo ay tanggapin!
Mal'walhating pag-asa ang gumagabay,
Nang si Kristo ay tanggapin!
  Nang si Kristo ay tanggapin!
Nang si Kristo ay tanggapin!
Galak ng puso'y nag-umapaw sa akin,
Nang Siya ay aking tanggapin!