Masdan sa Langit si Hesu-Kristo

1
Masdan sa Langit si Hesu-Kristo,
Nasa trono na Panginoon;
Dinakila Siya bilang 'sang Tao,
Ng Diyos sa Kanya'y nagputong.
2
Nagkatawang-tao't namatay Siya,
Nang ayon sa layunin ng Diyos;
Muling nabuhay na may katawan,
Umakyat sa Taong lubos.
3
Ang Diyos sa Kanya'y napakumbaba,
Ang Diyos sa tao'y napatira;
Sa Kanya'y napataas ang tao,
Tao at Diyos nagkasundo.
4
Siya bilang Diyos—humalo sa tao,
Diyos sa tao'y napatotoo;
Siya bilang tao'y nahalo sa Diyos,
Tao'y nal'walhati sa Diyos.
5
Mula sa Nal'walhati sa langit,
Ay dumating ang Espiritu;
Gawa't Persona ni Hesu-Kristo,
Inihayag ng 'Spiritu.
6
At sa Naluwalhati sa langit
Ekklesia Niya'y nakikiisa;
Sa Espiritu ni Hesu-Kristo,
Mga banal—itinayo.
  O ngayo'y may Tao na sa langit,
Nakaluklok Poon ng lahat!
Pinutungan ng l'walhati ng Diyos,
Kristo na Tagapagligtas.