Mas malalim, ako ay papunta

1
Mas malalim, ako ay papunta;
Sa krus ni Hesus;
Kamatayan, buhay magkasama;
Laliman'ng agos.
O aking dalangin,
Nawa ay lumalim;
Kumilos sa amin,
Kabaguha'y tamuhin.
2
Mas mataas, sa buhay ni Hesus;
Kami'y mababa.
Sa 'Yong buhay ay mapapataas -
Tumaas nawa.
O aming dalangin -
Kami ay baguhin -
Daloy payamanin
Buhay Mo ay kilanlin.
3
Lumalago, sa 'tin lumalago,
Siya araw-araw.
Paraan Niya sa 'ting pamumuhay -
Ang umagos Siya.
Aming panalangin;
Paglago'y lubusin.
Di sapat alamin;
Iyong buhay palaguin.
4
Namumuhay sa 'ting pamumuhay,
Kristo'y praktikal:
Munti, malaki, anumang bagay -
Siya ay kasama.
Sa bawa't paraan,
Kristo'y ipamuhay;
Tawagin ang ngalan,
Iyong lahat ay ibigay.
5
Ang Persona, Hesus 'ting Persona,
Buhay sa atin.
Siya'y ating lasa, gawi at gawa;
Anong l'walhati!
O aming Persona;
Sa puso'y manahan.
Bilang aming buhay
Bawa't araw at daan.
6
Sa ekklesia, sa mga ekklesia
Daloy nakita:
Bilang 'ting pamumuhay si Kristo,
Tayo'y lalago.
Ang mga ekklesia
Tangi si Kristo lang.
Sarili'y bawasan,
Lumago sa Katawan.
7
Pagtatayo ating makikita
Sa ekkle-si-a:
Daranasin nga natin si Kristo -
Tanging daa'y Siya.
O kami'y itayo,
Sa buhay lumago.
Gawin kaming tao
Ng Herusalem Bago.
8
Darating na, para sa Sinta Niya,
Hesus darating;
Sa mga ekklesia'y naghahanda
Mapal'walhati!
Panginoong Hesus,
Bumalik ka muli!
Aming purihin Ka,
Bumalik! Hesus! Amen!