Haring Hesus ay batiin

1
Haring Hesus ay batiin!
Nagdusa para sa 'tin,
Hinamak at tinanggihan;
Hatid ay katubusan;
Dumaan sa kamatayan,
Sala namin pinasan;
Iyong proteksyon 'ming tamasa,
Sa ngalan Mo'y may glorya.
2
Kordero ng Diyos, Ikaw nga,
Pinahiran ng Ama,
Sala namin ay pinasan;
Halaga'y binayaran;
Patawad nami'y natamo,
D'hil sa mahal na dugo;
Nabuksan bagay ng langit
Biyaya Mo'y sumapit.
3
Lumuklok na may l'walhati,
Ang Ama'y Iyong katabi;
Naroon Ka para sa 'min,
Sinasamba Ka namin.
Do'n namamagitan sa 'min,
Iyong pasan; lumbay namin.
Namagitan para sa 'min,
Hanggang glorya'y sapitin.
4
Samba, dangal puri't pala
Karapat-dapat Ka nga,
Ang pagbunyi'y huwag humupa,
Tinig lakasan pa nga;
Tayo ay magpapangita,
'Ming sasalubungin Ka;
Galak nagmula nga sa Iyo,
Tugon ng aming puso.