Poon, aming pag-aalay

1
Poon, aming pag-aalay,
Ikaw na inialay;
Pag-aalay na ginawa,
Nasiyahan ang Ama.
Sa mundo’y wala Kang lugod
Liban pasya ng Ama;
Matutupad pag-aalay
Ngayon sa ‘min buhay Ka.
2
Purihin Ka sa larawan
Tupang handog nakita
Para ang Diyos masiyahan,
Sinunog, tinamasa.
Tupa’y Panginoon Hesus
Hinandog para sa Diyos;
Malinis Kang inihandog,
Matahak nilandas Mo.
3
Pagkain natin kay Hesus
Tayo’y nagiging alay,
Iyong buhay na masunurin
Sa aking loob angkin.
Sikap, punyaging mag-alay
Hindi natin kailangan
Pag-aalay nananahan
Parte namin kanin Ka.
4
Purihin Ka Panginoon
Paghandog kainin Ka:
Nagiging kaisa ng Diyos
Sa pagkain, tamasa.
Pasya’t  layon nagkaisa
Dahil kinakain Ka:
Pagkuha’t pagkain sa Iyo,
Kami ay mag-aalay.