Inumin ang saro

1
Inumin ang saro,
Katubusan ng Diyos.
Kristong nagpayapa.
Sa saro’y nakita.
Sa Anak may salamuha:
Sa kalbaryo’y ginawa Niya;
Lumapit, daa’y malinaw!
2
Inumin ang saro,
Tanyag kamatayan.
Pagkain magpista
Diyos, Kordero’y bigay!
Sa hapag maghapunan;
Pan ka’nin, alak inumin
Pagpapala’y makikita.
3
Wag asahan dugo
Ng  baka o kambing
Sala’y maiiwan
Laging pareho.
Diyos-taong walang sala
Makita haing uri Niya
Purong Kordero sa lahat.
4
Ngayon tamasahin
Dugong naglilinis,
Sa Diyos napalapit
Umaagos sa ‘tin.
Para sa lahat ang hain,
At budhi’y napayapa nga,
Bayad lubos katubusan!
5
Manunubos! Hari!
Dugong mahal awit,
Dito awa’y masdan
Walang hanggan,  libre.
Sarong bahagi Iyong dugo
Tipang pagpapala ng Diyos—
Dugong mahal, mahalaga!